Siirry sisältöön

Kokemäenjoki on yksi
Suomen merkittävimmistä jokivesistöistä

Julkaisut

Kokemäenjoen kalatalousmaksujen tultua voimaan Kokemäenjoen alueella on käytettävissä enemmän varoja kalakantojen hoitoon kuin koskaan aikaisemmin. Kokemäenjoen voimalaitosten kalatalousmaksuilla on istutettu merkittäviä määriä kalaa arvioidulle vahinkoalueelle korvaamaan voimalaitosten rakentamisesta ja käytöstä kalataloudelle aiheutuneita vahinkoja.

Istutuksilla pyritään kompensoimaan varsinkin vaelluskalakannoille aiheutuneita vahinkoja, sillä Kokemäenjoen patoaminen on estänyt virtakutuisten vaelluskalalajien luonnollisen elinkierron jokialueella lähes kokonaan. Padot katkaisevat kalojen vaellusreitit ja lähes kaikki kalojen kutuun ja poikastuotantoon soveliaat koskialueet ovat pääosin perattu tai jääneet patoaltaiden alle, eikä niillä ole enää merkitystä virtakutuisten kalojen lisääntymisalueina.

 

Kokemäenjoen voimakkaasti muuttuneet luonnonolosuhteet aiheuttavat sen, että kalakantojen hoito on haastavaa, eikä pelkkä kaavamainen kalojen istuttaminen välttämättä takaa parasta mahdollista lopputulosta. Tavoitteena onkin luoda juuri Kokemäenjoelle sopiva hoitomalli, joka hyödyntää sen mitä hyödynnettävissä on ja korjaa ja korvaa havaituista puutteista niin paljon kuin mihin mahdollisuuksia löytyy. Tässä työssä erilaisten selvitysten tekeminen on keskeisessä osassa. Tietoa tarvitaan, että eri hoitomuodoista pystytään valikoimaan juuri Kokemäenjoelle parhaimmin sopivat.

 

Hoito-ohjelman puitteissa on tehty selvityksiä mm. harjuksen, toutaimen, nahkiaisen, meritaimen ja lohen lisääntymisen onnistumisesta ja kantojen tilasta Kokemäenjoen alueella. Kalaistutusten tuloksellisuutta on selvitetty merkintätutkimusten avulla. Vireillä on myös useita kunnostushankkeita, jotka tähtäävät kalojen luontaisen lisääntymisen edellytysten parantamiseen.

 

Tällä sivulla esitellään Kokemäenjoen voimalaitosten kalatalousmaksuvaroilla toteutettuja selvityksiä ja suunnitelmia sekä muita joen kalastoon ja kalastukseen liittyviä tutkimusraportteja.

  • Kokemäenjoella (Kuva: Aleksi Kaislaniemi)
Kokemäenjoella (Kuva: Aleksi Kaislaniemi)

Copyright Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  |  Tietosuojaseloste  |  Ota yhteyttä  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet